Úvodná strana > KARIÉRA > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť ELIT SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Kolmá 4, Bratislava, 851 01, IČO: 31 596 061, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 10987/B („ESK“), týmto poskytuje informácie o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov, vrátane práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov.

Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov je pre ESK prioritou a spracúvanie osobných údajov je považované za prísne dôverné a s osobnými údajmi je nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä všeobecným nariadením o ochrane údajov EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ESK, ako prevádzkovateľ osobných údajov, zhromažďuje, uchováva a využíva (či inak spracúva) osobné údaje v spojení s podnikateľskou činnosťou (jednotlivé účely, pre ktoré sú osobné údaje spracúvané, sú definované podrobnejšie nižšie).

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov sa vzťahujú na (i) spracúvanie osobných údajov vykonávané ESK počas Vášho používania týchto internetových stránok ESK („Internetové stránky“), (ii) spracúvanie osobných údajov zo strany ESK počas plnenia zmlúv so zákazníkmi a obchodnými partnermi, (iii) spracúvanie osobných údajov pri plnení právnych povinností ESK a na (iv) spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účel ochrany oprávnených záujmov ESK.

Zásady spracúvania osobných údajov opisujú účely spracúvania osobných údajov a spôsoby ich spracúvania, informujú o jednotlivých kategóriách spracúvaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k osobným údajom.

Účely spracúvania osobných údajov

ESK je oprávnená spracúvať osobné údaje najmä na nasledujúce účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu (najmä plnenie zmlúv o spolupráci so zákazníkmi a obchodnými partnermi, kúpnych zmlúv so zákazníkmi a pod.);
 • Plnenie právnych povinností (najmä povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda prenos osobných údajov orgánom finančnej správy; prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi);
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa (ochrana práv a právom chránených záujmov ESK, napríklad posudzovanie bonity zákazníka);
 • Zasielanie komerčnej komunikácie (ESK môže zasielať komerčné oznámenia a ponúkať výrobky a služby prostredníctvom e-mailu, SMS, alebo telefónneho hovoru alebo prostredníctvom poštových doručovacích služieb).
 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov (najmä v prípade Vášho záujmu o zamestnanie v ESK alebo pri poskytnutí a následnej správe osobných údajov v rámci používateľských účtov na internetových stránkach).

spracúvané osobné údaje

ESK je oprávnená spracúvať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracúvania:

Údaje dotknutej osoby

Účely spracúvania:

Meno a priezvisko

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie komerčných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávnených záujmov, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov.

Adresa

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie komerčných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávnených záujmov, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov.

E-mail

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie komerčných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávnených záujmov, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov.

Telefónne číslo

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie komerčných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávnených záujmov, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov.

Číslo účtu

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, ochrana oprávnených záujmov.

IČO, DIČ

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, ochrana oprávnených záujmov, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

VIN a ďalšie informácie o motorovom vozidle

Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov.

Osobné údaje sú spracúvané ako manuálne, tak automatizovane. K automatizovanému spracúvaniu osobných údajov dochádza na účely plnenia zmluvného vzťahu. ESK je oprávnená zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek navštívite internetové stránky.

SPRACúVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA  ZÁKLADE SÚHLASU

Ak udelíte ESK súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania komerčných oznámení (v týchto prípadoch môže dochádzať aj k profilovaniu), beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a že možno súhlas kedykoľvek písomne alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v e-mailovej správe odvolať. Súhlas je poskytovaný do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Neposkytnutie súhlasu nemá vplyv na plnenie zmluvy.

príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje sú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom ESK, či jednotlivým sprostredkovateľom a prevádzkovateľom osobných údajov ESK, a to len v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre naplnenie jednotlivých účelov spracúvania, prípadne na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Zoznam kategórii príjemcov osobných údajov je dostupný a priebežne aktualizovaný na webovej stránke TU. Zoznam príjemcov osobných údajov je dostupný na vyžiadanie na adrese privacy@elit.sk.

ESK je v zákonom stanovených prípadoch oprávnená, resp. povinná, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍCH OSÔB

Osobné údaje tretích osôb, čím sa rozumejú osobné údaje zamestnancov a ďalších fyzických osôb podieľajúcich sa na spolupráci so zákazníkom alebo obchodným partnerom, popr. iné údaje, ktoré ESK obdrží od zákazníka alebo obchodného partnera v súvislosti s uzatvorením či plnením zmluvy, budú spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto osobné údaje použije ESK za účelom plnenia zmlúv so zákazníkom alebo obchodným partnerom. Zákazník a obchodný partner týmto berie na vedomie, že ESK bude spracúvať osobné údaje tretích osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, alebo po dobu dlhšiu ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom. Zákazník a obchodný partner sa zaväzuje riadne poučiť o spracúvaní osobných údajov ESK svojich zamestnancov a ďalšie fyzické osoby podieľajúce sa na strane zákazníka na spolupráci s ESK.

Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, počas ktorej je ESK povinná ako prevádzkovateľ osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám na spracúvanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracúvania z účelu spracúvania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje ESK spracúva podľa účelu spracúvania po dobu:

Účel spracúvania

Doba uchovania

Plnenie zmluvného vzťahu

Po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Predzmluvné vzťahy

V prípade neuzatvorenia zmluvného vzťahu dobu 3 rokov od získania údajov.

Plnenie právnych povinností

Po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Maximálne po dobu 3 rokov od doby uchovania údajov, ak osobitné právne predpisy v niektorých prípadoch nestanovia dlhšiu lehotu, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom.

Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

Po dobu nevyhnutnú na vybavenie príslušnej požiadavky alebo po dobu trvania príslušného užívateľského účtu.

Zasielanie komerčnej komunikácie

Po dobu trvania udeleného súhlasu so zasielaním komerčnej komunikácie, do odvolania súhlasu so spracúvaním, prípadne v súlade s platnou legislatívou.*

* ESK je oprávnená spracúvať Vašu e-mailovú adresu a telefóne číslo v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb (napr. formou informačného bulletinu alebo newslettera) v prípade, že ste také zasielanie neodmietli.

VYTVÁRANIE PROFILOV

Beriete na vedomie, že ESK, za určitých okolností môže pri spracúvaní osobných údajov vykonávať tzv. profilovanie, pričom profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, najmä k rozboru alebo odhadu aspektov týkajúcich sa jej ekonomickej situácie alebo spoľahlivosti. K profilovaniu v rámci spracúvania osobných údajov zo strany ESK dochádza pri hodnotení a analýze historických nákupných dát a nákupného správania Vašich nákupov, nákupnej stratégie, objemu nákupov, taktiež na posúdenie bonity a platobnej morálky. Profilovanie máte právo namietať.

POUŽITIE COOKIES

Súbory cookies sú obsahovo malé dátové súbory, ktoré sa do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia ukladajú pri návšteve Internetových stránok. Súbory cookies slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na internetové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

Používanie cookies nám umožnia ponúknuť Vám tie služby, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve našich internetových stránok a vďaka ich používaniu tak bude Vaša ďalšia návšteva ľahšia a rýchlejšia.

Súbory cookies najmä:

 • slúžia k efektívnej navigácii na Internetových stránkach, na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne k vylepšeniu užívateľského dojmu z internetových stránok;
 • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny užívateľ už v minulosti navštívil Internetové stránky alebo či je novým návštevníkom;
 • napomáhajú zobrazovať na Internetových stránkach reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho užívateľa.

ESK cookies používa v prípade, že navštívite naše Internetové stránky, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu, anonymným štatistikám ohľadom návštevnosti, k výberu relevantných reklám a na uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenia.

Na našich Internetových stránkach používame dva základné druhy súborov cookies:

 • Relačná cookies (session cookies): Tieto cookies sú dočasné. Ukladajú sa do Vášho prehliadača len do doby, než ukončíte prácu s prehliadačom. Tieto cookies sú pre riadnu funkčnosť Internetových stránok alebo pridružených aplikácií nevyhnutné;
 • Permanentné cookies (persistent cookies): Tieto cookies môžeme využívať pre Vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich Internetových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v súbore cookie Vášho prehliadača po dlhšie obdobie. Dĺžka toho obdobia závisí od zvoleného nastavenia internetového prehliadača. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve internetových stránok.

Súbory cookies môžete v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť užívanie len niektorých. Pokiaľ ale ESK nepovolíte použitie súborov cookies, niektoré funkcie a nemusia fungovať tak, ako by mali.

Nastavenie súkromia vo Vašom zariadení, kde možno použitie súborov cookies odmietnuť alebo zakázať, nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich internetových stránkach:

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba, máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva vyplývajúce z právnych predpisov, ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov, (vi) právo na námietku, po ktorej spracúvanie osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 • Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či ESK spracúva Vaše osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, a ak tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V prípade neopodstatnených, neprimeraných alebo opakovaných žiadostí bude ESK oprávnená za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok alebo žiadosť odmietnuť (uvedené platí obdobne pre uplatňovanie nižšie uvedených práv).
 • Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov: v prípade, že máte pocit, že o Vás ESK spracúva nepresné či neúplné osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu a doplnenie. ESK vykoná opravu či doplnenie údajov bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o vymazanie, ESK vymaže Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, (ii) spracúvanie je protiprávne, (iii) budete namietať proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo (iv) ESK to ukladá zákonná povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípade, že požiadate o obmedzenie spracúvania, ESK osobné údaje zneprístupní, dočasne odstráni či uchová alebo vykoná iné úkony spracúvania, ktoré budú potrebné pre riadny výkon uplatneného práva;
 • Právo na prenosnosť údajov: v prípade, že chcete, aby ESK osobné údaje odovzdala tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva boli nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, ESK nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo namietať: právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov ESK. V prípade, že ESK nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmom alebo právami a slobodami zákazníka, spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

Ďalšie informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytuje ESK na e-mailovej adrese privacy@elit.sk. V prípade realizácie práv sa dotknutá osoba môže obrátiť so svojou požiadavkou písomne na adresu sídla ESK alebo e-mailom na privacy@elit.sk. ESK si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu dotknutej osoby uplatňujúcej vyššie uvedené práva.

ÚČINNOSŤ

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018.

Kontaktujte nás na najbližšej pobočke

Vyhľadávač autoservisov

Vyhľadá autoservisy zo siete PARTNER ELIT najbližšie k zadanej adrese.

eCat Elektronický katalog
Člen skupiny Rhiag Rhiag