Úvodná strana > Technické informácie > Vracanie tovaru spotrebiteľ

Vracanie tovaru spotrebiteľ

Právne a technické informácie 

Obsah:

 1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
 2. Vracanie tovaru
 3. Vracanie Starých dielov

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa  keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením  zaslaným

a)        poštou alebo odovzdaním osobne na adresu pobočky,  na ktorej ste registrovaný, prípadne ktorá je najbližšie k Vášmu miestu bydliska, zoznam pobočiek ELIT SLOVAKIA s.r.o. nájdete na https://www.elit.sk/kontakty/pobocky.html alebo

b)        emailom na adresu: elit@elit.sk  

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, alebo ktorý si môžete stiahnuť na tomto webovom odkaze www.elit.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, resp. na adresu   pobočky,  na ktorej ste registrovaný, prípadne ktorá je najbližšie k Vášmu miestu bydliska, zoznam pobočiek ELIT SLOVAKIA nájdete na https://www.elit.sk/kontakty/pobocky.html alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Tovar nám odovzdajte alebo nám ho zašlite poštou na adresu pobočky, na ktorej ste registrovaný, prípadne ktorá je najbližšie k Vášmu miestu bydliska, zoznam pobočiek ELIT SLOVAKIA nájdete na https://www.elit.sk/kontakty/pobocky.html najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Ak nebude možné vrátiť tovar poštou, predpokladaný odhad týchto nákladov je 10,- EUR.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej emailovej adresy elit@elit.sk . Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

 

3. Právo na vrátenie tovaru PO uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy do 14 dní

 

Kupujúci môže predávajúcemu vrátiť tovar, ktorý je nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane návodu na obsluhu a pod.) a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru) aj po tom, čo uplynula lehota na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní, najneskôr však do 30 dní od prevzatia tovaru.

Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za takéto vrátenie tovaru, ktorý je uvedený nižšie. Po uplynutí lehoty 30 dní nárok na vrátanie tovaru zaniká.

MALOOBCHOD poplatok za vrátenie

TOVAR

SD Diel

15D-30D

30%

30%

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY NA STIAHNUTIE.

 

VRACANIE TOVARU

Kupujúci môže predávajúcemu vrátiť tovar, ktorý je nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane návodu na obsluhu a pod.) a v pôvodnom obale aj po tom, čo od predávajúceho prevzal tovar na základe potvrdenej objednávky, avšak najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru.

 

Pokiaľ sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar predávajúcemu, je povinný uhradiť predávajúcemu poplatok za takéto vrátenie tovaru, ktorý je uvedený nižšie. Po uplynutí lehoty 30 dní od prevzatia tovaru nárok na vrátanie tohto tovaru zaniká.

 

VEĽKOOBCHOD poplatok za vrátenie

TOVAR

SD Diel

0-7D

0%

0%

8-14D

3%

3%

15D-30D

30%

30%

.
 

VRACANIE STARÝCH DIELOV PRI KÚPE REPASOVATEĽÝCH DIELOV – SD diely

Podmienky vracania starých dielov:

 

Pri kúpe špecifického druhu tovaru – tzv. repasovateľných dielov (prevažne repasovaných, ale aj nových), ktoré sú v ponuke predávajúceho  špeciálne označené, je možné vrátiť predávajúcemu starý použitý diel rovnakého druhu a vyrobeného rovnakým výrobcom a kupujúci zároveň môže získať nárok na zľavu z kúpnej ceny (alebo aj tzv. „príplatok za SD“) objednávaného repasovateľného dielu za nižšie uvedených podmienok.

 

V ponuke predávajúceho sú v takom prípade pri objednávanom repasovateľnom diele uvedené dve kúpne ceny:

a)        kúpna cena kupovaného dielu bez zľavy, t.j. bez možnosti  vrátenia starého dielu a

b)        kúpna cena kupovaného dielu so zľavou, t.j. s možnosťou vrátenia starého dielu a s uvedeným výšky zľavy.

 

Ak kupujúci vráti starý diel, kupujúcemu sa poskytne vyššie uvedená zľava na kupovaný repasovateľný diel až momentom vrátenia starého dielu po uznaní bezchybnosti a kompletnosti výrobcom tohto dielu alebo predávajúcim.

 

Podmienky vrátenia starého výmenného dielu:

 1. Starý diel je rovnakého druhu a vyrobený rovnakým výrobcom ako kupovaný repasovateľný diel.
 2. Starý diel sa vracia v obale z kupovaného repasovateľného dielu (obal nesmie byť poškodený).
 3. Starý diel sa vracia kompletný (diel nesmie byť rozobraný).
 4. Starý diel musí obsahovať presne tie časti ako kupovaný repasovateľný diel (ak bol diel s tyčkami, tak sa s tyčkami musí aj vrátiť).
 5. Pri riadeniach nesmú byť ohnuté tyčky riadenia ani inak poškodený obal riadenia, nie je prípustná korózia vnútorných častí.
 6. Vo všetkých otvoroch riadení a servočerpadiel, príp. ostatných starých dielov, ktoré boli dodané so záslepkami musia byť záslepky presne tak ako u kupovaného repasovateľného dielu.
 7. U všetkých starých dielov platí, že diel nesmie byť fyzicky poškodený (zlomený, prasknutý, príp. chýba nejaká časť), musí byť očistený a vyprázdnený od prevádzkových tekutín (oleje, mazivá, palivá...).
 8. Pri vrátení x-kových originálnych starých dielov treba vrátiť tie časti, ktoré boli namontované na kupovanom repasovateľnom diele, t.j. ak bol napr. motor dodaný s hlavou, vačkou, držiakom olejového filtra, tak je potrebné vrátiť tie isté diely, ktoré boli dodané pôvodne dodané na starom diele, inak vrátenie dielu nebude uznané.
 9. Kupujúci je povinný vyššie uvedené staré diely vrátiť najneskôr do 30 dní od kúpy repasovateľného dielu.

Kontaktujte nás na najbližšej pobočke

Vyhľadávač autoservisov

Vyhľadá autoservisy zo siete PARTNER ELIT najbližšie k zadanej adrese.

eCat Elektronický katalog
Člen skupiny Rhiag Rhiag