Vracanie tovaru

Právne a technické informácie 

Obsah:

  1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
  2. Vracanie tovaru
  3. Vracanie Starých dielov

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy pobočiek uvedené na stránke www.elit.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

3. Zodpovednosť za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

 

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

- Komu: Elit Slovakia s.r.o.,

Pobočka (adresa): .................................................................................................................

Telefón: ......................................................................................

e-mail: .....................................................................................

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento

tovar........................................................

 

- Dátum objednania/dátum prijatia*.......................................................

 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*....................................................

 

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*.......................................................................

 

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)............................................................

 

*Nehodiace sa preškrtnite.

VRACANIE TOVARU

Podmienky vracania tovaru:
Tovar, ktorý chce zákazník vrátiť je možné vrátiť okrem položiek, ktoré sú v katalógu označené, že sa Vracať nemôžu. U uvedených položiek je text: "Tovar nie je možné vrátiť". Ide predovšetkým o elektrické diely, diely náročné na prepravu, servisnú techniku, Originálne diely (OE), diely na špeciálnu objednávku atď.
Položky, ktoré je možné vrátiť musia byť v pôvodnom obale. Obal nesmie byť poškodený ani znečistený. Diel musí byť kompletný, čistý a nesmie niesť znaky po montáži.
 

VRACANIE STARÝCH DIELOV

Podmienky vracania starých dielov:

U výmenných dielov sa kupujúcemu zároveň naúčtuje záloha za starý diel. Po vrátení starého dielu a uznaní bezchybovosti a kompletnosti výrobcom sa kupujúcemu vráti záloha.

  1. Starý diel sa vracia v obale z nového dielu (obal nesmie byť poškodený),
  2. Kompletný (diel nesmie byť rozobraný),
  3. Starý diel musí obsahovať presne tie časti ako diel nový (ak bol diel s tyčkami, tak sa s tyčkami musí aj vrátiť),
  4. Pri riadeniach nesmú byť ohnuté tyčky riadenia ani inak poškodený obal riadenia, nie je prípustná korózia vnútorných častí
  5. Vo všetkých otvoroch riadení a servočerpadiel, príp. ostatných dielov, ktoré boli dodané so záslepkami musia byť záslepky presne tak ako u nového dielu,
  6. U všetkých starých dielov platí, že diel nesmie byť fyzicky poškodený (zlomený, prasknutý, príp. chýba nejaká časť), musí byť očistený a vyprázdnený od prevádzkových tekutín (oleje, mazivá, palivá...),
  7. Pri vrátení x-kových originálnych dielov treba vrátiť tie časti, ktoré boli namontované na novom diely, t.j. ak bol napr. motor dodaný s hlavou, vačkou, držiakom olejového filtra, tak je potrebné vrátiť tie isté diely, ktoré boli dodané, inak vrátenie dielu nebude uznané

Kontaktujte nás na najbližšej pobočke

Vyhľadávač autoservisov

Vyhľadá autoservisy zo siete PARTNER ELIT najbližšie k zadanej adrese.

eCat Elektronický katalog
Člen skupiny Rhiag Rhiag